Tööstuslikud õhusüsteemid ja gaasisüsteemid

Производство, ремонт и обслуживание технологических машин, оборудования и компонентов

First In Service OÜ

OÜ First In Service – это учрежденное в 2002 году инновационное производственное предприятие, основанное на эстонском капитале, основной деятельностью которого являются производство, ремонт и обслуживание технологических машин, оборудования и компонентов.

оптимальных инструментов. Мы никогда не забываем ценить свою команду и стремимся всегда обеспечивать высокое качество продукции и хорошие отношения с клиентами. Наша цель заключается в том, чтобы быть постоянно развивающимся и надежным партнером для своих клиентов, которые ценят долгосрочное сотрудничество и высокое качество услуг.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika eesmärgid ja keskkonnaaspektid

First in Service OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb:

    • Koostööle ja tõhusale informatsiooni vahetusele orienteeritud klienditeenindusele

    • Iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste ja selle vastavuse eest kvaliteedi–  ja keskkonnajuhtimise nõuetele, eesmärgiga tagada kliendinõuete täitmine ja hoida ära keskkonna saastamine

    • Juhtkonna kohustumusel süsteemi järgida, ellu viia ja pidevalt parendada

    • Kliendi rahulolu jälgimisel

    • Seaduste ja muude rakendatavate nõuete järgimisel nii praeguste kui ka tulevaste tegevuste käigus seoses kliendinõuete täitmisega ja keskkonda mõjutavate tegevuste, toodete või teenustega

    • Selgetel ja lihtsatel reeglitel ning protseduuridel

    • Loodusressursside säästlikul kasutamisel

    • Koostööl tarnijatega

    • Koolitusega toetatud pideval arengul

    • Kvaliteedipoliitika mõõdetavaks muutmisel, soodustades sellega kvaliteedipoliitika mõistmist ja täitmist kõigi tasandi töötajate poolt

First in Service OÜ seab ettevõttele järgmised eesmärgid:

    • 100%‐line tarnetähtaegadest kinnipidamine;

    • Kvaliteedipretensioonide vähendamine;

    • Tulekahju ja sellega kaasneva saastamise riskide vähendamine;

    • Loodusressursside kulu kontrolli all hoidmine;

    • Tootmises tekkiva müra keskkonnamõju minimiseerimine;

    • Tehnoloogilise taseme tõstmine;

    • Tootmistööliste pidev koolitamine;

    • Tootmise efektiivsemaks muutmine;

    • Jäätmekäitluse korraldamine;

    • Efektiivse tarnijatevõrgustiku loomine ja alalhoidmine

First in Service OÜ olulised keskkonnaaspektid on järgmised:

    • Tulekahjurisk

    • Tootmismüra

    • Jäätmekäitluse korraldamine

    • Kemikaaliohutus

    • Loodusressursside optimaalne kasutamine

    • Õhusaaste