Tööstuslikud õhusüsteemid ja gaasisüsteemid

Tehnoloogiliste masinate, seadmete ja komponentide tootmine, remont ja hooldus

First In Service OÜ

First In Service OÜ on 2002 aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev innovatiivne tootmisettevõte, mille põhitegevuseks on tehnoloogiliste masinate, seadmete ja komponentide tootmine, remont ja hooldus.

Professionaalse meeskonna ja parimate võimalike tööriistadega tagame toodete kõrge kvaliteedi. Kõikides meie tegevustest on fookus meeskonna väärtustamisel, toodete kvaliteedil ning headel kliendisuhetel. Meie eesmärgiks on olla pidevalt arenev ja usaldusväärne koostööpartner oma klientidele, kes väärtustavad pikaajalist koostööd ning kellel on vajadus keskmisest parema teenuse järele.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika eesmärgid ja keskkonnaaspektid

First in Service OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb:

    • Koostööle ja tõhusale informatsiooni vahetusele orienteeritud klienditeenindusele

    • Iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste ja selle vastavuse eest kvaliteedi–  ja keskkonnajuhtimise nõuetele, eesmärgiga tagada kliendinõuete täitmine ja hoida ära keskkonna saastamine

    • Juhtkonna kohustumusel süsteemi järgida, ellu viia ja pidevalt parendada

    • Kliendi rahulolu jälgimisel

    • Seaduste ja muude rakendatavate nõuete järgimisel nii praeguste kui ka tulevaste tegevuste käigus seoses kliendinõuete täitmisega ja keskkonda mõjutavate tegevuste, toodete või teenustega

    • Selgetel ja lihtsatel reeglitel ning protseduuridel

    • Loodusressursside säästlikul kasutamisel

    • Koostööl tarnijatega

    • Koolitusega toetatud pideval arengul

    • Kvaliteedipoliitika mõõdetavaks muutmisel, soodustades sellega kvaliteedipoliitika mõistmist ja täitmist kõigi tasandi töötajate poolt

First in Service OÜ seab ettevõttele järgmised eesmärgid:

    • 100%‐line tarnetähtaegadest kinnipidamine;

    • Kvaliteedipretensioonide vähendamine;

    • Tulekahju ja sellega kaasneva saastamise riskide vähendamine;

    • Loodusressursside kulu kontrolli all hoidmine;

    • Tootmises tekkiva müra keskkonnamõju minimiseerimine;

    • Tehnoloogilise taseme tõstmine;

    • Tootmistööliste pidev koolitamine;

    • Tootmise efektiivsemaks muutmine;

    • Jäätmekäitluse korraldamine;

    • Efektiivse tarnijatevõrgustiku loomine ja alalhoidmine

First in Service OÜ olulised keskkonnaaspektid on järgmised:

    • Tulekahjurisk

    • Tootmismüra

    • Jäätmekäitluse korraldamine

    • Kemikaaliohutus

    • Loodusressursside optimaalne kasutamine

    • Õhusaaste