Tööstuslikud õhusüsteemid ja gaasisüsteemid

Herstellung, Reparatur und Montage von kundenspezifischen Maschinen, Geräten und Komponenten

First In Service OÜ

First In Service OÜ ist ein innovatives Produktionsunternehmen, das in 2002 mit estnischem Kapital gegründet wurde und dessen Haupttätigkeit die Herstellung, Reparatur und Wartung von technologischen Maschinen, Geräten und Komponenten ist.

Mit einem professionellen Team und den bestmöglichen Werkzeugen garantieren wir hohe Produktqualität. Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen die Wertschätzung des Teams, die Produktqualität und gute Kundenbeziehungen. Unser Ziel ist es, ein sich ständig weiterentwickelnder und verlässlicher Kooperationspartner für unsere Kunden zu sein, die Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit legen und einen Bedarf an überdurchschnittlichem Service haben.

Ziele und Umweltaspekte der Qualitäts- und Umweltpolitik

Die Qualitäts- und Umweltpolitik von First in Service OÜ basiert auf:

• Kundenservice, der auf Zusammenarbeit und effektiven Informationsaustausch ausgerichtet ist

    • Iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste ja selle vastavuse eest kvaliteedi–  ja keskkonnajuhtimise nõuetele, eesmärgiga tagada kliendinõuete täitmine ja hoida ära keskkonna saastamine

    • Juhtkonna kohustumusel süsteemi järgida, ellu viia ja pidevalt parendada

    • Kliendi rahulolu jälgimisel

    • Seaduste ja muude rakendatavate nõuete järgimisel nii praeguste kui ka tulevaste tegevuste käigus seoses kliendinõuete täitmisega ja keskkonda mõjutavate tegevuste, toodete või teenustega

    • Selgetel ja lihtsatel reeglitel ning protseduuridel

    • Loodusressursside säästlikul kasutamisel

    • Koostööl tarnijatega

    • Koolitusega toetatud pideval arengul

    • Kvaliteedipoliitika mõõdetavaks muutmisel, soodustades sellega kvaliteedipoliitika mõistmist ja täitmist kõigi tasandi töötajate poolt

First in Service OÜ seab ettevõttele järgmised eesmärgid:

    • 100%‐line tarnetähtaegadest kinnipidamine;

    • Kvaliteedipretensioonide vähendamine;

    • Tulekahju ja sellega kaasneva saastamise riskide vähendamine;

    • Loodusressursside kulu kontrolli all hoidmine;

    • Tootmises tekkiva müra keskkonnamõju minimiseerimine;

    • Tehnoloogilise taseme tõstmine;

    • Tootmistööliste pidev koolitamine;

    • Tootmise efektiivsemaks muutmine;

    • Jäätmekäitluse korraldamine;

    • Efektiivse tarnijatevõrgustiku loomine ja alalhoidmine

First in Service OÜ olulised keskkonnaaspektid on järgmised:

    • Tulekahjurisk

    • Tootmismüra

    • Jäätmekäitluse korraldamine

    • Kemikaaliohutus

    • Loodusressursside optimaalne kasutamine

    • Õhusaaste