Tööstuslikud õhusüsteemid ja gaasisüsteemid

Teknologisten koneiden, laitteiden ja komponenttien valmistus, korjaus ja huolto

First In Service OÜ

First In Service OÜ on vuonna 2002 perustettu virolainen innovatiivinen tuotantoyritys, jonka päätoimialana on teknologisten koneiden, laitteiden ja komponenttien valmistus, korjaus ja huolto.

Ammattitaitoisen tiimin ja parhaiden mahdollisten työkalujen avulla takaamme tuotteiden korkean laadun. Kaiken toimintamme pääpaino on tiimin arvostamisessa, tuotteiden laadussa sekä hyvissä asiakassuhteissa. Tavoitteenamme on olla jatkuvasti kehittyvä ja luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme, jotka arvostavat pitkäaikaista yhteistyötä ja tarvitsevat keskimääräistä parempaa palvelua.

Laatu- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet ja ympäristönäkökohdat

First in Service OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb:

    • Koostööle ja tõhusale informatsiooni vahetusele orienteeritud klienditeenindusele

    • Iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste ja selle vastavuse eest kvaliteedi–  ja keskkonnajuhtimise nõuetele, eesmärgiga tagada kliendinõuete täitmine ja hoida ära keskkonna saastamine

    • Juhtkonna kohustumusel süsteemi järgida, ellu viia ja pidevalt parendada

    • Kliendi rahulolu jälgimisel

    • Seaduste ja muude rakendatavate nõuete järgimisel nii praeguste kui ka tulevaste tegevuste käigus seoses kliendinõuete täitmisega ja keskkonda mõjutavate tegevuste, toodete või teenustega

    • Selgetel ja lihtsatel reeglitel ning protseduuridel

    • Loodusressursside säästlikul kasutamisel

    • Koostööl tarnijatega

    • Koolitusega toetatud pideval arengul

    • Kvaliteedipoliitika mõõdetavaks muutmisel, soodustades sellega kvaliteedipoliitika mõistmist ja täitmist kõigi tasandi töötajate poolt

First in Service OÜ seab ettevõttele järgmised eesmärgid:

    • 100%‐line tarnetähtaegadest kinnipidamine;

    • Kvaliteedipretensioonide vähendamine;

    • Tulekahju ja sellega kaasneva saastamise riskide vähendamine;

    • Loodusressursside kulu kontrolli all hoidmine;

    • Tootmises tekkiva müra keskkonnamõju minimiseerimine;

    • Tehnoloogilise taseme tõstmine;

    • Tootmistööliste pidev koolitamine;

    • Tootmise efektiivsemaks muutmine;

    • Jäätmekäitluse korraldamine;

    • Efektiivse tarnijatevõrgustiku loomine ja alalhoidmine

First in Service OÜ olulised keskkonnaaspektid on järgmised:

    • Tulekahjurisk

    • Tootmismüra

    • Jäätmekäitluse korraldamine

    • Kemikaaliohutus

    • Loodusressursside optimaalne kasutamine

    • Õhusaaste