free web design templates

First in Service 

We help to create fresh future!

We are producing and repairing of air and gas hangling systems, also structural components and kits for steel structures.

Tööstuslike õhu- ja gaasisüsteemide tootmine ja remont.

ISO 9001:2004

ISO 14001:2004

EN 1090

EN 3834

EN 13445

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika eesmärgid ja Keskkonnaaspektid

First in Service OÜ kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhineb:

    • Koostööle ja tõhusale informatsiooni vahetusele orienteeritud        klienditeenindusele
    • Iga töötaja vastutusel oma töö tulemuste ja selle vastavuse eest kvaliteedi–     ja keskkonnajuhtimise nõuetele eesmärgiga tagada kliendinõuete täitmine ja     hoida ära keskkonna saastamine
    • Juhtkonna kohustumusel süsteemi järgida, ellu viia ja pidevalt parendada
    • Kliendi rahulolu jälgimisel
    • Seaduste ja muude rakendatavate nõuete järgimisel nii praeguste kui ka     tulevaste tegevuste käigus seoses kliendinõuete täitmisega ja keskkonda     mõjutavate tegevuste, toodete või teenustega
    • Selgetel ja lihtsatel reeglitel ning protseduuridel
    • Loodusressursside säästlikul kasutamisel
    • Koostööl tarnijatega
    • Koolitusega toetatud pideval arengul
    • Kvaliteedipoliitika mõõdetavaks muutmisel, soodustades sellega     kvaliteedipoliitika mõistmist ja täitmist kõigi tasandi töötajate poolt
First in Service OÜ seab ettevõttele järgmised eesmärgid:
    • 100%‐line tarnetähtaegadest kinnipidamine;
    • kvaliteedipretensioonide vähendamine;
    • tulekahju ja sellega kaasneva saastamise riskide vähendamine;
    • loodusressursside kulu kontrolli all hoidmine;
    • Tootmises tekkiva müra keskkonnamõju minimiseerimine;
    • Tehnoloogilise taseme tõstmine;
    • Tootmistööliste pidev koolitamine;
    • Tootmise efektiivsemaks muutmine;
    • Jäätmekäitluse korraldamine;
    • Efektiivse tarnijatevõrgustiku loomine ja alalhoidmine
First in Service OÜ olulised keskkonnaaspektid on järgmised:
    • Tulekahjurisk
    • Tootmismüra
    • Jäätmekäitluse korraldamine
    • Kemikaaliohutus
    • Loodusressursside optimaalne kasutamine 
    • Õhusaaste

Perioodil 01.07.2019 kuni 31.12.2020 toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel tootearenduse projekti: Multifunktsionaalne mobiilne laiendatav konteinerpaviljon. Taotluse registreerimisnumber EU53443 Toetuse summa on maksimaalselt 303 750,00 eurot. Projekti tulemusel valmib uus omatoote prototüüp, mis sisaldab mitmeid ülemaailmselt uudseid tehnilisi lahendusi. Selline konteinerpaviljon on suurima pindalaga tavatranspordiga teiseldatav lahendus. Seda saab 40 jalase standardkonteinerina vedada lennuki, raudtee, maad mööda ning meretsi. Ühe tavaveosega on võimalik toimetada kohale standartsete mõõtudega multifunktsionaalne konteiner, mille lahtivoltimisel 20 minuti jooksul moodustub senise 30m² standardse konteineri asemel 80m² põrandapinnaga ruum, mis on juba eelnevalt komplekteeritud inventariga valmis koheseks sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

During the period from 01.07.2019 to 31.12.2020 the European Regional Development Fund is co-financing the product development project: Expandable multifunctional mobile container pavilion.
Application registration number: EU53443 The maximum sum is 303 750 EUR. As a result of the project completed prototype will include numerous globally innovative technical solutions.
These containers can be transport by standart trailers capable of transporting 40 feet containers, which would be possible with a folding system to maximize the surface area and volume of the container. Container is equipped with necessary equipment and in „ready to use“ condition.

Address

Valukoja 12                   
11415 Tallinn
Estonia                    


Contacts

Email: firstinserviceou@yahoo.com                      
Phone: +372 609 8511                    


  

VAT no.: EE101344254
Org/EORI no.: EE11878036